|

Κανονισμός Άρδευσης

1 Αφήστε ένα σχόλιο στην παράγραφο 1 0

Με την 153/29-4-2009 Κανονιστική Απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας ενέκρινε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ο οποίος έχει ως εξής :

Άρθρο 1ο

Ο παρών κανονισμός άρδευσης αφορά στην άρδευση των κτημάτων της περιοχής, δικαιοδοσίας Δήμου Εμμανουήλ Παππά, που εξυπηρετούνται από τα νερά που διαχειρίζεται ο Δήμος και δεν υπάγονται σε διοίκηση από τον Γ.Ο.Ε.Β. ή τους Τ.Ο.Ε.Β.

Αφορά επίσης και στις αγροτικές κατοικίες, στις κτηνοτροφικές, βιοτεχνικές, βιομηχανικές και λοιπές μονάδες (θερμοκήπια, καπνοσπορεία κλπ), που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα δίκτυα ύδρευσης, αλλά  εξυπηρετούνται από τα υφιστάμενα αρδευτικά δίκτυα.

Ο παρών κανονισμός άρδευσης συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του υπάρχοντος δικτύου άρδευσης, στον περιορισμό αυθαιρεσιών, στον περιορισμό της κατανάλωσης και στην αξιοποίηση του διαθέσιμου υδάτινου δυναμικού.

2 Αφήστε ένα σχόλιο στην παράγραφο 2 0

Άρθρο 2ο

      Ο παρών κανονισμός εκδίδεται βάσει του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και αποτελεί κανονιστική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006. Στις διατάξεις του κανονισμού εμπεριέχονται ρυθμίσεις: ι) των άρθρων 19 και 82 του Β.Δ. 24-9/1958 «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί προσόδων των δήμων και κοινοτήτων», ιι) του Ν.Δ. 318/69 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων δήμων και κοινοτήτων», ιιι) του άρθρου 17 του Ν.1080/80.

3 Αφήστε ένα σχόλιο στην παράγραφο 3 0

Άρθρο 3ο

Για την άρδευση των παραπάνω κτημάτων και λοιπών μονάδων (κτηνοτροφικών, βιοτεχνικών κλπ.) χρησιμοποιούνται τα νερά των πηγών, των γεωτρήσεων και όσων απολήγουν από αλλού μέσα στο αγρόκτημα.

Η υδροδότηση των αγροτικών κατοικιών, κτηνοτροφικών, βιοτεχνικών και λοιπών μονάδων από τα δίκτυα άρδευσης σε καμία περίπτωση δεν αφορά στην ύδρευση αυτών, καθόσον δεν πληρούνται οι προδιαγραφές της ύδρευσης. Επισημαίνεται ότι ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση χρήσης από τους καταναλωτές των νερών του δικτύου άρδευσης για την ύδρευση των ανωτέρω κτημάτων και λοιπών μονάδων (κτηνοτροφικών, βιοτεχνικών κλπ.).

4 Αφήστε ένα σχόλιο στην παράγραφο 4 0

Άρθρο 4ο

Η ημερομηνία έναρξης της αρδευτικής περιόδου ορίζεται η 01η Απριλίου και η λήξη της  η 31η Οκτωβρίου έκαστου έτους.

Με απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο, που παίρνεται δέκα πέντε (15τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη της αρδευτικής περιόδου, μπορεί να τροποποιεί την ημερομηνία έναρξης και λήξης, η οποία και γνωστοποιείται με τοιχοκόλληση στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου και των Τοπικών Διαμερισμάτων του Δήμου.

Για τις κτηνοτροφικές και λοιπές μονάδες η παραπάνω περίοδος διαρκεί όλο το έτος και σε 24ωρη βάση. Οι διατάξεις του επόμενου άρθρου έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση των κτηνοτροφικών και λοιπών μονάδων.

5 Αφήστε ένα σχόλιο στην παράγραφο 5 0

Άρθρο 5ο

Η λειτουργία του αρδευτικού δικτύου για όλη την αρδευτική περίοδο θα είναι 24ωρη με εξαίρεση τις περιπτώσεις βλαβών στο δίκτυο ή στα αντλιοστάσια, απρόβλεπτων δυσμενών συνθηκών και σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι παραγωγοί, στις περιοχές όπου ισχύει η εκ περιτροπής άρδευση (χρήση υδροστομίων), είναι υποχρεωμένοι να απευθύνονται στα αρμόδια υδρονομικά όργανα προκειμένου να εγγραφούν για να τους χορηγηθεί σειρά άρδευσης των κτημάτων τους. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στο Δήμο υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνουν τα ακριβή ατομικά τους στοιχεία, την τοποθεσία, την έκταση του αγρού, το είδος της καλλιέργειας, αν είναι ιδιοκτήτης, ενοικιαστής, κλπ.(προσκομίζοντας ανάλογο αποδεικτικό στοιχείο).

6 Αφήστε ένα σχόλιο στην παράγραφο 6 0

Άρθρο 6ο

Οι αγωγοί διανομής του δικτύου άρδευσης ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου ανεξάρτητα από τον τρόπο και την πηγή χρηματοδότησης των δαπανών προμήθειας και τοποθέτησης. Τα τμήματα σωληνώσεων που συνδέουν τους αγωγούς διανομής με τα ακίνητα των καταναλωτών (παροχές) ανήκουν στην ιδιοκτησία των τελευταίων, χωρίς όμως να έχουν καμία δυνατότητα επέμβασης στο τμήμα από τον αγωγό διανομής έως και το υδρόμετρο στον κοινόχρηστο χώρο.

Η λήψη του νερού για την άρδευση των κτημάτων γίνεται από τα υφιστάμενα δίκτυα άρδευσης, είτε από τις υδροληψίες του αρδευτικού δικτύου που η κάθε μία φέρει τουλάχιστον ένα (1) υδροστόμιο, είτε με αγωγό διανομής (παροχή) που συνδέεται στον πλησιέστερο κεντρικό αρδευτικό αγωγό.

Στην περίπτωση σύνδεσης με κεντρικό αρδευτικό αγωγό, οι ιδιοκτήτες των κτημάτων υποχρεούνται να τοποθετήσουν υδρόμετρο.

Για κάθε κτήμα μικρότερο ή ίσο των 30 στρεμμάτων, ο κάθε παραγωγός είναι υποχρεωμένος να παίρνει νερό για άρδευση από ένα και μόνο υδροστόμιο κάθε φορά που ποτίζει, διαλέγοντας για το σκοπό αυτό, ελεύθερα κατά την κρίση του, το πλησιέστερο προς το χωράφι του υδροστόμιο, εφόσον δεν χρησιμοποιείται από άλλον παραγωγό. Για κτήματα μεγαλύτερης έκτασης χρησιμοποιείται ανάλογος αριθμός υδροστομίων. Σε περίπτωση που υφίσταται ανάγκη άρδευσης περισσότερων παραγωγών από το ίδιο υδροστόμιο, η σειρά άρδευσης καθορίζεται από τα αρμόδια υδρονομικά όργανα.

Στα υδροστόμια όπου έχει τοποθετηθεί «ηλεκτροβάνα», οι παραγωγοί προμηθεύονται «κάρτα άρδευσης» (κάρτα ροής ύδατος) από το Δήμο (Ταμειακή Υπηρεσία ή εξουσιοδοτημένοι φορείς). Η «κάρτα άρδευσης» (κάρτα ροής ύδατος) είναι κάρτα συγκεκριμένης ποσότητας νερού για κάθε καταναλωτή. Η σύνδεση στο υδροστόμιο γίνεται με αρδευτικά υλικά των παραγωγών και ο Δήμος καμία ευθύνη δεν φέρει για φθορές που προκαλούνται στο υλικό αυτό από τρίτους.

Με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο κάθε έτος  πριν την έναρξη της αρδευτικής περιόδου ορίζει το κόστος ανά στρέμμα ή ανά κυβικό μέτρο νερού. (Το κόστος λειτουργίας, συντήρησης και διαχείρισης του αρδευτικού συστήματος το αναλαμβάνει ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά).

7 Αφήστε ένα σχόλιο στην παράγραφο 7 0

Άρθρο 7ο

Τα υδρόμετρα (σε περιπτώσεις σύνδεσης με κεντρικό αρδευτικό αγωγό) τοποθετούνται στην άκρη του κτήματος και σε περίπτωση που πρόκειται για περιφραγμένο κτήμα, έξωθεν της περίφραξης και εντός ειδικού πλαστικού φρεατίου, ελάχιστων διαστάσεων 25 Χ 50 Χ 25cm.

Η  διατομή του αγωγού σύνδεσης ορίζεται σε 3/4΄ ΄ (Φ22).

Η τοποθέτηση του υδρομέτρου και του φρεατίου γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, ύστερα από σχετική αίτηση των ενδιαφερόμενων προς τον Δήμο, η οποία ικανοποιείται εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση ή αντικατάσταση υδρομέτρου από τρίτους.

Στην αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο), το είδος του ακινήτου, η θέση και ο αριθμός κτηματολογικού πίνακα και ο σκοπός της υδροδότησής του. Σε περίπτωση που πρόκειται για άρδευση αγροτεμαχίου θα αναγράφεται η έκταση του αγρού, το είδος καλλιέργειας, αν είναι ενοικιαστής, ιδιοκτήτης, νομέας κλπ. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κτηματολογικός πίνακας τότε θα υποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα ή σκαρίφημα του ακινήτου επί του οποίου θα προσδιορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία το σημείο τοποθέτησης του υδρομέτρου και το σημείο υδροληψίας από τον κεντρικό αγωγό.

Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο άρδευσης ορίζεται σε είκοσι ευρώ (20 €).

Η αξία του υδρομέτρου και του φρεατίου ορίζεται σε τριάντα ευρώ (30 €).

Το κόστος της δαπάνης κατασκευής της ιδιωτικής παροχής ορίζεται σε πενήντα ευρώ  (50 €) και για απόσταση έως και είκοσι μέτρα (20μ.) από την θέση υδροληψίας (κεντρικό αρδευτικό αγωγό). Για κάθε επιπλέον μέτρο το κόστος της δαπάνης ορίζεται σε τρία ευρώ/μέτρο (3€/μ).

Η τυχόν απαιτούμενη επέκταση του δικτύου άρδευσης γίνεται έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα, ύστερα από πρόταση του οικείου Τοπικού Συμβουλίου.

8 Αφήστε ένα σχόλιο στην παράγραφο 8 0

 

Άρθρο 8ο

Απαγορεύεται η αυθαίρετη τοποθέτηση ή αλλαγή υδρομέτρου άρδευσης. Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο εκατό ευρώ (100€). Σε περίπτωση σύνδεσης στους κεντρικούς αρδευτικούς αγωγούς του Δήμου χωρίς την καταβολή του τέλους σύνδεσης και την τοποθέτηση υδρομέτρου από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, επιβάλλεται πρόστιμο 200 €  και διακόπτεται η παροχή.

Η επανασύνδεση γίνεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού πληρωθούν όλα τα προβλεπόμενα.

Σε περίπτωση κακής λειτουργίας του υδρομέτρου επιβάλλεται η αντικατάστασή του και ως κατανάλωση θεωρείται η μεγαλύτερη των τελευταίων δύο χρόνων.

Το τέλος επανασύνδεσης, σε περίπτωση επανασύνδεσης υδρομέτρου, το οποίο είχε αφαιρεθεί λόγω μη πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 15 του παρόντος) ή σε περίπτωση παράνομης σύνδεσης με τον κεντρικό αγωγό άρδευσης, ορίζεται στο ποσό των εκατό ευρώ (100€).

Στις περιπτώσεις που παρατηρηθεί αδυναμία του δικτύου να ανταποκριθεί στη ζήτηση του νερού (βλάβες σε υδροληψία – αντλιοστάσια – ταυτόχρονη ζήτηση νερού από πολλούς παραγωγούς) τη διανομή νερού κατά στόμιο υδροληψίας θα κάνουν τα υδρονομικά όργανα, τα οποία και θα καθορίζουν το χρόνο άρδευσης τω χωραφιών για κάθε παραγωγό. Τυχόν σοβαρότερα προβλήματα αντιμετωπίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εμμανουήλ Παππά.

9 Αφήστε ένα σχόλιο στην παράγραφο 9 0

Άρθρο 9ο

      Όλοι οι παραγωγοί δικαιοδοσίας του Δήμου Εμμανουήλ Παππά υποχρεούνται να συνδράμουν τα αρμόδια όργανα στο έργο τους, αναφέροντας αμέσως σε αυτά κάθε βλάβη ή ανωμαλία του δικτύου, που υπέπεσε στην αντίληψή τους. Επίσης όσοι από τους παραγωγούς γίνονται πρόξενοι ζημιών στα δίκτυα θα πρέπει να γνωρίζουν ότι χρεώνονται οι ίδιοι τα χρηματικά ποσά που απαιτούνται για την αποκατάσταση της βλάβης, όσοι δε από αυτούς δεν δηλώσουν τη ζημιά που προξένησαν, θα τιμωρούνται με πρόστιμο 100€ επιπλέον του κόστους ζημιάς που προξένησαν.

10 Αφήστε ένα σχόλιο στην παράγραφο 10 0

Άρθρο 10ο

Όσοι κάνουν χρήση του αρδευτικού δικτύου του Δήμου Εμμανουήλ Παππά είναι υποχρεωμένοι:

1.                  Να συμμορφώνονται με τον Κανονισμό Άρδευσης, τις οδηγίες, τις συστάσεις των υδρονομικών οργάνων και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

2.                  Να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή με ενήλικο αντιπρόσωπό τους κατά τη διάρκεια άρδευσης των κτημάτων τους και μέχρι το τέλος αυτής.

3.                  Να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη νερού και η πρόκληση ζημιών από: ι) διήθηση, ιι) πλημμύρες από τις υδροληψίες πριν και μετά το πότισμα, ιιι) υπερχείλιση, ξεχείλισμα και διαφυγή του νερού κλπ., σε παρακείμενα με τα δικά τους κτήματα, αγροτικούς δρόμους και εγκαταστάσεις

4.                  Να φροντίζουν όλοι για να εφαρμόζουν το πρόγραμμα αρδεύσεως όπου επιβάλλεται κατά τα άρθρα 4 και 5 του παρόντος κανονισμού.

5.                  Να επιτρέπουν την τοποθέτηση σωλήνων τεχνητής βροχής στα όρια των χωραφιών τους από άλλους παραγωγούς (οι οποίοι πρέπει να φροντίζουν να μην προκαλούν ζημιές) εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την άρδευση γειτονικών χωραφιών.

6.                  Όλοι οι παραγωγοί, σε όλη την περιοχή του δικτύου τεχνητής βροχής, είναι υποχρεωμένοι να ποτίζουν τα χωράφια τους αποκλειστικά και μόνο με τεχνητή βροχή. Η λήψη του νερού από τα υδροστόμια θα γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 6 του Κανονισμού και επιπλέον από κάθε υδροστόμιο θα εξυπηρετείται μία μόνο γραμμή αρδεύσεως.

7.                  Οι παραγωγοί υποχρεούνται να κλείνουν τις υδροληψίες μετά από κάθε διακοπή της λειτουργίας των αντλιοστασίων.

8.                  Οι παραγωγοί υποχρεούνται να επιτρέπουν το πέρασμα, την παραμονή και το σκάψιμο των χωραφιών τους από μηχανήματα του Δήμου για αποκατάσταση βλαβών, καθαρισμό των διωρύγων και να αφήνουν ελεύθερο χώρο για την εναπόθεση των προϊόντων εκσκαφής.

9.                  Να διευκολύνουν την ανάγνωση των ενδείξεων των υδρομέτρων (σε περίπτωση σύνδεσης με κεντρικό αρδευτικό αγωγό). Σε περίπτωση παρεμπόδισης, κατά οιονδήποτε τρόπο της εύχερης ανάγνωσης του υδρομέτρου, η διακοπή γίνεται μετά τη διαπίστωση ότι δεν ήρθησαν τα εμπόδια κατά τη λήψη των ενδείξεων για δεύτερη φορά. Οι δε χρεώσεις των λογαριασμών κατανάλωσης νερού γίνονται με εκτίμηση και το μέσο όρο των δύο τελευταίων ετών).

11 Αφήστε ένα σχόλιο στην παράγραφο 11 0

Άρθρο 11ο

Απαγορεύεται η άνευ εγκρίσεως του Δήμου εκτέλεση οποιονδήποτε έργων και γενικά κάθε εργασία που μπορεί να καταστρέψει τα έργα. Οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.Δ. 3881/58.

12 Αφήστε ένα σχόλιο στην παράγραφο 12 0

Άρθρο 12ο

Απαγορεύεται:

α) η ρίψη εντός των φρεατίων, των αγωγών, των σωλήνων και των δεξαμενών του έργου αντικειμένων όπως ξύλα, πέτρες, χώματα, άχυρα και πάσης φύσεως αντικείμενα που εμποδίζουν τη ροή του νερού. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο, 100€

β) η φύτευση δένδρων σε απόσταση μικρότερη των τριών μέτρων από τα χείλη των διωρύγων και των τάφρων

γ) η κατά οιονδήποτε τρόπο επέμβαση στις υδροληψίες, βάνες και ρυθμιστές για τη ρύθμιση των νερών αρδεύσεως που είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας των υδρονομικών οργάνων καθώς και οι επεμβάσεις στα υδρόμετρα των παροχών. Ο Δήμος δεν ευθύνεται για την αυθαίρετη επέμβαση των χρηστών νερού στις υδροληψίες και τις βάνες, ούτε για τυχόν ζημιές, ατυχήματα, θάνατοι που μπορεί να προκληθούν. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο 100€ πέραν της δαπάνης αποκατάστασης της προσκληθείσας ζημιάς ενώ στις περιπτώσεις επεμβάσεων στα υδρόμετρα διακόπτεται η σύνδεση .

δ) το πότισμα με ελεύθερη ροή ή με τρύπιες σωλήνες σε ολόκληρη την περιοχή που λειτουργεί με το σύστημα τεχνητής βροχής (βάνες).

ε)  η ρίψη αποβλήτων σταύλων, υπονόμων, βιομηχανιών κλπ στις διώρυγες και τάφρους του δικτύου

ζ)  η νομή ζώων στις ζώνες έργων του δικτύου

13 Αφήστε ένα σχόλιο στην παράγραφο 13 0

Άρθρο 13ο

Όσοι παραβιάζουν το μηχανικό εξοπλισμό των οργάνων και των συσκευών του δικτύου θα παραπέμπονται από το Δημοτικό Συμβούλιο στα αρμόδια δικαστήρια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.Δ. 3881/58 .

14 Αφήστε ένα σχόλιο στην παράγραφο 14 0

Άρθρο 14ο

Τα έξοδα διαχείρισης, συντήρησης και λειτουργίας των έργων του Δήμου υποχρεούνται να πληρώνουν όλοι οι παραγωγοί ή και ιδιοκτήτες της περιοχής δικαιοδοσίας του Δήμου Εμμανουήλ Παππά με τις αρδευτικές εισφορές ή τα πάγια τέλη που επιβάλλει το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του. Η απόφαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου γνωστοποιείται με τοιχοκόλληση στα κεντρικότερα μέρη του Δήμου και των Τοπικών Διαμερισμάτων της περιοχής δικαιοδοσίας του Δήμου Εμμανουήλ Παππά και ενστάσεις κατά της απόφασης αυτής υποβάλλονται εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία τοιχοκόλλησής της.

15 Αφήστε ένα σχόλιο στην παράγραφο 15 0

Άρθρο 15ο

Σε όσους δεν εκπληρώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Δήμο, το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να προβεί σε απαγόρευση άρδευσης και κατάργηση της παροχής

Στους ανωτέρω οφειλέτες δεν θα χορηγείται βεβαίωση αρδευτικής ενημερότητας.

16 Αφήστε ένα σχόλιο στην παράγραφο 16 0

Άρθρο 16ο

Για την καλή λειτουργία του δικτύου προσλαμβάνονται εργάτες λειτουργίας (υδρονομείς) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

17 Αφήστε ένα σχόλιο στην παράγραφο 17 0

Άρθρο 17ο

Οι εργάτες λειτουργίας (υδρονομείς) είναι υποχρεωμένοι να μην επιτρέπουν το πότισμα των χωραφιών όσων παραγωγών, της περιοχής δικαιοδοσίας του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κανονισμού αυτού.

Για κάθε παράπονο κατά των υδρονομικών οργάνων σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του Κανονισμού Αρδεύσεως, πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να αναφέρονται το πολύ μέσα σε δύο (2) ημέρες στην υπηρεσία του Δήμου, για να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.

18 Αφήστε ένα σχόλιο στην παράγραφο 18 0

Άρθρο 18ο

Όποιος, κατά την εφαρμογή του προγράμματος αρδεύσεως, υφίσταται ζημία στο κτήμα του, την καλλιέργειά του ή τις εγκαταστάσεις του, λόγω υπερχείλισης, στραγγίσματος νερού ή άλλης αιτίας που έχει σχέση με τη λειτουργία του αρδευτικού έργου, πρέπει μέσα σε τρεις (3) ημέρες το αργότερο να αναφέρει το γεγονός στο Δήμο Εμμανουήλ Παππά για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων.

19 Αφήστε ένα σχόλιο στην παράγραφο 19 0

Άρθρο 19ο

Όσοι δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα Κανονισμό και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που είναι σύμφωνες με τον Κανονισμό αυτό ή προξενούν ζημιές στα έργα, εκτός από την ποινική δίωξη στα αρμόδια δικαστήρια, υποχρεούνται να καταβάλλουν την δαπάνη για την αποκατάσταση της ζημιάς και τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 3030/54 «Περί Αγροφυλακής»   σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.Δ. 1277/72.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο στους παραβάτες του Κανονισμού και των αποφάσεών του που έχουν σχέση με τον Κανονισμό. Όσοι προξενούν ζημιές στα έργα, εκτός από την ποινική δίωξη στα αρμόδια δικαστήρια, υποχρεούνται να καταβάλλουν την δαπάνη για την αποκατάσταση της ζημιάς και τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο. Το ύψος του προστίμου κυμαίνεται από εκατό (100,00) έως χίλια (1.000,00) ευρώ και πάντως μετά από κλήση του παραβάτη σε απολογία, που ανάλογα με τη περίπτωση θα είναι:

ι) ζημιά σε υπόγειο δίκτυο ή υδροληψία έως 300€

ιι) ζημιά σε διώρυγα έως 500€

ιιι) για αυθαίρετη παρέμβαση σε ρυθμιστές ροής έως 500€

ιν) για ζημιές σε αγροτικού δρόμους έως 1.000€

ν) για ρίψη αντικειμένων στα φρεάτια, στους αγωγούς, στους σωλήνες και τις δεξαμενές του έργου έως 1.000€

νι) για παράνομη λήψη νερού – διατάραξη ροής έως 1.000€

20 Αφήστε ένα σχόλιο στην παράγραφο 20 0

Άρθρο 20ο

Ιδιοκτήτες της περιοχής δικαιοδοσίας του Δήμου Εμμανουήλ Παππά που εκμισθώνουν σε τρίτους χωράφια θα πρέπει να ενημερώνουν το Δήμο για το νέο καλλιεργητή προσκομίζοντας και μισθωτήριο συμβόλαιο προκειμένου οι εισφορές ή τα τέλη να βεβαιωθούν στον μισθωτή. Σε διαφορετική περίπτωση οι εισφορές ή τα τέλη θα επιβάλλονται στους εκμισθωτές, βάσει των στοιχείων των δηλώσεων Ο.Σ.Δ.Ε  .

21 Αφήστε ένα σχόλιο στην παράγραφο 21 0

Άρθρο 21ο

Κατά τη χρήση τεχνητής βροχής κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια οι καλλιεργητές υποχρεούνται, για δικής τους ασφάλεια αλλά και για την ομαλή λειτουργία του δικτύου, να λαμβάνουν τα παρακάτω μέτρα ασφαλείας:

α) Τα εξαρτήματα και οι σωληνώσεις της τεχνητής βροχής, κατά τη μεταφορά τους, να μην πλησιάζουν τα ηλεκτροφόρα σύρματα διότι υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

β) Το εκτοξευόμενο νερό να μην πλησιάζει και ακόμη χειρότερα να έρχεται σε επαφή με τα ηλεκτροφόρα σύρματα διότι υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Οι εκτοξευτήρες (μπεκ – πύραυλοι) της τεχνητής βροχής να τοποθετούνται μακριά από τις ηλεκτρικές γραμμές και να έχουν τέτοια κλίση, ώστε οι εκτοξευόμενες σταγόνες νερού να μην πλησιάζουν τα ηλεκτροφόρα σύρματα σε απόσταση μικρότερη των πέντε (5) ή δέκα (10) μέτρων ανάλογα με το φορτίο των ηλεκτροφόρων καλωδίων.

22 Αφήστε ένα σχόλιο στην παράγραφο 22 0

Άρθρο 22ο

Οι παραγωγοί της περιοχής δικαιοδοσίας του Δήμου Εμμανουήλ Παππά που, ύστερα από σχετική άδεια του Δήμου (κατά το άρθρο 11 του παρόντος), κατασκευάζουν στην περιοχή του δικτύου έργα για τη διευκόλυνση της άρδευσης των χωραφιών τους (π.χ. διαβάσεις, υπόγειες γραμμές κ.α.) είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση και καλή λειτουργία αυτών καθώς και για τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στα παρακείμενα κτήματα.

23 Αφήστε ένα σχόλιο στην παράγραφο 23 0

Άρθρο 23ο

Όποιος καταστρέφει τους αγροτικούς δρόμους εξ αιτίας κακού χειρισμού του αγροτικού του μηχανήματος, ή από ροή νερού στο δρόμο κατά τη διάρκεια της άρδευσης, είναι υποχρεωμένος να επισκευάσει τη ζημιά. Σε αντίθετη περίπτωση η αποκατάσταση θα γίνει από τα Δήμο και η δαπάνη θα βαρύνει τον υπαίτιο.

Εάν η καταστροφή έγινε από πρόθεση το Δημοτικό Συμβούλιο θα παραπέμπει την υπόθεση στα αρμόδια δικαστικά όργανα.

24 Αφήστε ένα σχόλιο στην παράγραφο 24 0

Άρθρο 24ο

Κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την άρδευση των κτημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου Εμμανουήλ Παππά και δεν περιλαμβάνεται στα άρθρα αυτού του κανονισμού, ρυθμίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία και εφαρμόζεται αμέσως.

25 Αφήστε ένα σχόλιο στην παράγραφο 25 0

Άρθρο 25ο

Ο παρών Κανονισμός Αρδεύσεως αποτελούμενος από είκοσι πέντε (25) άρθρα, γίνεται οριστικός αφού εγκριθεί από την Περιφερειακή Διοίκηση και αφού κοινοποιηθεί με τοιχοκόλληση στα γραφεία του Δήμου, των Τοπικών Διαμερισμάτων και στην αρμόδια Αγρονομία, σύμφωνα με το άρθρο 1 του από 13/9/1959 Β.Δ. και το άρθρο 15 του Π.Δ. 499/75   και ισχύει μέχρι νεότερης τροποποίησης .

Ο παρών κανονισμός θα εφαρμοστεί στην επόμενη αρδευτική περίοδο από την ψήφιση του.

Source: http://edemocracy-empapas.gr/consultation/?page_id=163