Διαγωνισμοί Έργων - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 07/01/2020 Ημερομηνία Διαγωνισμού: 20/01/2020 Τίτλος Έργου: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 600.000,00 Κατηγορ. Πτυχίων: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Σχετικά Αρχεία:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑΜ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ
ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΟΔΟΥ
ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ