Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

antwnis-tritshs

Το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» αποτελεί ένα πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης για τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, Συνδέσμους Δήμων και τα νομικά πρόσωπα ΟΤΑ με βασικό σκοπό την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού αναπτυξιακής προοπτικής και κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω των φορέων της αυτοδιοίκησης

Κύριο στόχοι του Προγράμματος αποτελούν:

 • η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των βασικών υποδομών των ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού, των Συνδέσμων ΟΤΑ και των νομικών προσώπων ΟΤΑ, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ασφάλεια και ποιότητα ζωής των πολιτών,
 • η επανεκκίνηση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, η εξομάλυνση των συνεπειών της κρίσης εξαιτίας του κορωνοϊού, η προστασία της δημόσιας υγείας και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής οικονομίας,
 • η εκτέλεση δράσεων και πρωτοβουλιών κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης και ειδικότερα η στήριξη των δομών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης,
 • η εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στη σχέση της τοπικής αυτοδιοίκησης με τον πολίτη με στόχο την εμπέδωση της έννοιας του ψηφιακού πολιτισμού,
 • η ενίσχυση της ανταπόκρισης της διοίκησης στους τομείς αρμοδιότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης με τη συνεχή ενσωμάτωση νέων αναγκών και απαιτήσεων και ο εκσυγχρονισμός του θεσμού της πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο.

Οι στόχοι του Προγράμματος υλοποιούνται μέσω μελετών για την ωρίμανση πράξεων του παρόντος προγράμματος, καθώς και της τρέχουσας και της επόμενης προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ, κατασκευής τεχνικών έργων, προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών με αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πρόσημο καθώς και μέσω οποιασδήποτε άλλης πρόσφορης δράσης στους τομείς αρμοδιότητας των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, των Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ, όπως ενδεικτικά περιβάλλον, απασχόληση, ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων και των οικισμών, ανακύκλωση, πολιτική προστασία, δημόσια υγεία, κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, παιδεία, πολιτισμός, αθλητισμός.

Οι άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος είναι:

 • η πολιτική προστασία (απόκτηση εξοπλισμού και μέσων και ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την αποτελεσματική εκτέλεση των ανατιθέμενων καθηκόντων), προστασία της δημόσιας υγείας και ιδίως δράσεις προστασίας του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, δράσεις τεχνικής βοήθειας των δικαιούχων για την εφαρμογή του Προγράμματος,
 • η ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου, των οικισμών (κατασκευή αναγκαίων έργων υποδομής, προστασία αδέσποτων κ.α καθώς και η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και ανταπόκρισης των ΟΤΑ),
 • περιβάλλον (βιώσιμη ανάπτυξη με έντονο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, δράσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διαχείριση υδάτων, υγρών και στερεών αποβλήτων κ.α)
 • ψηφιακή σύγκλιση (τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), εφαρμογές διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things), έξυπνες ψηφιακές τεχνολογίες, με την εφαρμογή στην τοπική διοικητική πρακτική και την καθημερινότητα των πολιτών και στόχο τον μετασχηματισμό των πόλεων σε «έξυπνες πόλεις»),
 • κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη (δράσεις κοινωνικής συνοχής για την αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης για όλους του πολίτες καθώς και ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, με βασική στόχευση την άρση ή τον μετριασμό του κοινωνικού αποκλεισμού,
 • παιδεία, πολιτισμός, τουρισμός και αθλητισμός (όπως ανέγερση σχολείων, αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας, εναλλακτικός τουρισμός κ.α).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος για όλη την προγραμματική περίοδο ανέρχεται στο ποσό των δύο δισεκατομμυρίων πεντακοσίων εκατομμυρίων (2.500.000.000,00€) ευρώ, χρήματα τα οποία προέρχονται από δανεισμό από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.Ε.Π.).

Η χρηματοδότηση έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών που εντάσσονται στο Πρόγραμμα πραγματοποιείται μέσω αναπτυξιακών δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων (Τ.Π.Δ.), συνομολογούνται με δανειακές συμβάσεις μεταξύ του δικαιούχου και του Τ.Π.Δ. και αποπληρώνονται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω λογαριασμού που συστήνεται στο Τ.Π.Δ. για τον σκοπό αυτό.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα έργα του Δήμου Εμμανουήλ Παππά.

 1. Αγροτική Οδοποιία Τ.Κ. Παραλιμνίου Δήμου Εμμανουήλ Παππά.
 2. Αναβάθμιση υποδομών Η/Μ εξοπλισμού, συστημάτων διαχείρισης & ανάλυσης ενεργειακού προφίλ του Δήμου Εμμανουήλ Παππά.
 3. Προμήθεια ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων για τις ανάγκες του Δήμου Εμμανουήλ Παππά.
 4. Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Νέου Σουλίου Δήμου Εμμανουήλ Παππά.