Έργα ΕΣΠΑ του Δήμου Εμμανουήλ Παππά

Sticker-website_EDET_GR_HighRes

Οι δικαιούχοι πράξεων (έργων) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, έχουν μια σειρά υποχρεώσεων ως προς την πληροφόρηση και την επικοινωνία. Οι υποχρεώσεις αυτές προκύπτουν κυρίως από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 και κωδικοποιούνται στον Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020 ο οποίος εκπονήθηκε τον Μάιο 2015 και εφαρμόζεται σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής και κατά περίπτωση προσαρμόζεται στις σχετικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα έργα του Δήμου Εμμανουήλ Παππά

  1. Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης ΔΚ Νέου Σουλίου Δήμου Εμμανουήλ Παππά (κωδ. ΟΠΣ 5023789)
  2. Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και αγωγοί μεταφοράς λυμάτων Δήμου Εμμανουήλ Παππά (α΄ φάση)», κωδ. ΟΠΣ 5004201.
  3. Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης Τ.Κ Αγίου Πνεύματος, Εμμανουήλ Παππά, Δαφνουδίου, Τούμπας Δήμου Εμμανουήλ Παππά (κωδ. ΟΠΣ 5001322)
  4. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Εμμανουήλ Παππά (κωδ. ΟΠΣ 5004345)