Διαγωνισμοί Έργων - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ.

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/05/2018 Ημερομηνία Διαγωνισμού: 22/05/2018 Τίτλος Έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ. Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 70.000,00 € Κατηγορ. Πτυχίων: Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Σχετικά Αρχεία:
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΕΥΔ 1
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ