Διαγωνισμοί Έργων - Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Αγίου Πνεύματος

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/10/2017 Ημερομηνία Διαγωνισμού: 14/11/2017 Τίτλος Έργου: Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Αγίου Πνεύματος Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 320.000,00 Κατηγορ. Πτυχίων: ΥΔΡ 1η και άνω (ή 2 Α2 σε Κ/Ξ) Σχετικά Αρχεία:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΜΕΛΕΤΗ 16_2017
20161125-ΤΕΥΔ_v1.0
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 6 Ν 3669-08
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ
Φρεάτιο_Πιεζόθραυσης
Τυπικές_Διατομές
Φρεάτια_αερεξαγωγών_και_εκκένωσης
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ