Διαγωνισμοί Έργων - Διαμόρφωση Ανατολικής Πλατείας Τ.Κ. Εμμανουήλ Παπά (Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/11/2016 Ημερομηνία Διαγωνισμού: 01/12/2016 Τίτλος Έργου: Διαμόρφωση Ανατολικής Πλατείας Τ.Κ. Εμμανουήλ Παπά (Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές) Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 12.500 Κατηγορ. Πτυχίων: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (Νομαρχιακά και >Α1 ΜΕΕΠ) Σχετικά Αρχεία:
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν 4412-16 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΠΑ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ