Διαγωνισμοί Έργων - Ύδρευση- άρδευση- αποχέτευση

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/07/2017 Ημερομηνία Διαγωνισμού: 20/07/2017 Τίτλος Έργου: Ύδρευση- άρδευση- αποχέτευση Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 54.000,00 € Κατηγορ. Πτυχίων: συνοπτικός διαγωνισμός Σχετικά Αρχεία:
ΓΣΥ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 6 Ν 3669-08
ΕΣΥ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΤΕΥΔ
ΤΠ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ