Διαγωνισμοί Μελετών - Υποστηρικτικές Δράσεις

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/07/2020 Τελική Ημερομηνία Υποβολής εκδ. Ενδιαφέροντος: 31/07/2020 Τίτλος Μελέτης: Υποστηρικτικές Δράσεις Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 12.400,00 Κατηγορ. Πτυχίων: Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» Σχετικά Αρχεία:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔ ΣΥΓΓΡ ΥΠΟΧΡ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
29042020-TEYD_v1.0-ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ