Διαγωνισμοί Μελετών - Προκαταρκτικές Μελέτες Αδειοδότησης του Έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση και Επανάχρηση Δημοτικού Σχολείου Πεθελινού Δήμου Εμμανουήλ Παππά»

Ημερομηνία Ανάρτησης: 03/07/2020 Τελική Ημερομηνία Υποβολής εκδ. Ενδιαφέροντος: 14/07/2020 Τίτλος Μελέτης: Προκαταρκτικές Μελέτες Αδειοδότησης του Έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση και Επανάχρηση Δημοτικού Σχολείου Πεθελινού Δήμου Εμμανουήλ Παππά» Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 16.009,80 Κατηγορ. Πτυχίων: Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής Σχετικά Αρχεία:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΛΟΙΠΑ_ΑΡΧΕΙΑ