Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/12/2020 Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς: 05/01/2021 Προμηθευόμενο Είδος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 59.697,12 € Είδος Διαγωνισμού: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σχετικά Αρχεία:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΥΔ