Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών - Προμήθεια καυσίμων κίνησης ,θέρμανσης και λιπαντικών

Ημερομηνία Ανάρτησης: 02/10/2014 Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς: 14/11/2014 Προμηθευόμενο Είδος: Προμήθεια καυσίμων κίνησης ,θέρμανσης και λιπαντικών Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 469.623,16 Είδος Διαγωνισμού: Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σχετικά Αρχεία:
20141002kaysima2015[1]