Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών

29/11/2016 : Στον κάτωθι πίνακα θα παρουσιάζονται οι Διακηρύξεις, τα Τεύχη Δημοπράτησης, τα πρακτικά των Δημοπρασιών και οι Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν στην Δημοπράτηση Προμήθειας Υλικών που πρόκειται να εκτελεστούν από τον Δήμο. Στην τελευταία στήλη του πίνακα θα υπάρχει διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή τόσο η σχετική Διακήρυξη και τα Τεύχη Δημοπράτησης, όσο και το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού όπως αυτό θα έχει συνταχθεί κατά την ημέρα της Δημοπρασίας αλλά και οι λοιπές Αποφάσεις μέχρι την κατακύρωση του αποτελέσματος. Επιπροσθέτως των υποχρεώσεων ενημέρωσης των διαγωνιζόμενων από την Αναθέτουσα Αρχή (όπως αυτές ορίζονται στον Ν. 4412/2016), η ανάρτηση των ανωτέρω αρχείων θεωρείται ως πρόσθετο αποδεικτικό ενημέρωσης των υποψηφίων για την πορεία δημοπράτησης των Προμηθειών έως και το στάδιο κατακύρωσης των Διαγωνισμών.

Ημερομηνία Ανάρτησης Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς Προμηθευόμενο Είδος Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ) Είδος Διαγωνισμού Σχετικά Αρχεία
19/01/2015 22/01/2015 Καθαριότητα γραφείων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων Δήμου 24.600,00 Πρόχειρος με οικονομικότερη προσφορά teyxh[1]
16/12/2014 13/01/2015 ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 18/6/2014 45.000,00 Ανοικτός Δημόσιος με οικονομικότερη προσφορά 20141216diakhrhksh_misthosh_mhxanhmaton[1]
17/10/2014 13/11/2014 Εκμίσθωση Κυλικείου Λυκείου Πεντάπολης - Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές 20141017_kylikio_pentapolhs[1]
02/10/2014 14/11/2014 Προμήθεια καυσίμων κίνησης ,θέρμανσης και λιπαντικών 469.623,16 Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20141002kaysima2015[1]
30/07/2014 31/07/2014 Προμήθεια ειδών καθαριότητας , υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων 26.671,55 Ανοικτός Δημόσιος με οικονομικότερη προσφορά 20140731_eidi_kathariotitas[1]
30/07/2014 31/07/2014 Προμήθεια τροφίμων , γάλακτος και ειδών δεξιώσεων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων 63.308,66 Πρόχειρος με οικονομικότερη προσφορά 20140731_trofima[1]
05/07/2014 15/07/2014 Συντήρηση πρασίνου πάρκων, πλατειών, δενδροστοιχιών, αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου 160.000,00 Ανοικτός Δημόσιος με οικονομικότερη προσφορά 20140715_diakhrhxh_prasinoy[1]
28/03/2014 07/04/2014 Προμήθεια γραφικής ύλης και υλικών μηχανογράφησης 23.876,22 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ 20140328_teyxh_dhmoprathshs[1]