Διαγωνισμοί Έργων

29/11/2016 : Στον κάτωθι πίνακα θα παρουσιάζονται οι Διακηρύξεις, τα Τεύχη Δημοπράτησης, τα πρακτικά των Δημοπρασιών και οι Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν στην Δημοπράτηση Έργων που πρόκειται να εκτελεστούν στην περιοχή του Δήμου. Στην τελευταία στήλη του πίνακα θα υπάρχει διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή τόσο η σχετική Διακήρυξη και τα Τεύχη Δημοπράτησης, όσο και το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού όπως αυτό θα έχει συνταχθεί κατά την ημέρα της Δημοπρασίας αλλά και οι λοιπές Αποφάσεις μέχρι την κατακύρωση του αποτελέσματος. Επιπροσθέτως των υποχρεώσεων ενημέρωσης των διαγωνιζόμενων από την Αναθέτουσα Αρχή (όπως αυτές ορίζονται στον Ν. 4412/2016), η ανάρτηση των ανωτέρω αρχείων θεωρείται ως πρόσθετο αποδεικτικό ενημέρωσης των υποψηφίων για την πορεία δημοπράτησης των έργων έως και το στάδιο κατακύρωσης των Διαγωνισμών.

Ημερομηνία Ανάρτησης Ημερομηνία Διαγωνισμού Τίτλος Έργου Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ) Κατηγορ. Πτυχίων Σχετικά Αρχεία
03/06/2009 09/06/2009 Επεκτάσεις και επισκευές δικτύων ύδρευση, άρδευσης, αποχέτευσης 31.200,00 Νομαρχιακά ΥΔΡ, ΜΕΕΠ Α1-1η ΥΔΡ ή Η/Μ 20090609praktiko1[1]
ydr_20090609[1]
22/05/2009 02/06/2009 Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Νέου Σουλίου 47.000,00 Νομαρχιακά ΥΔΡ, ΜΕΕΠ Α1-1η ΥΔΡ ή Η/Μ praktiko20090602[1]
02062009[1]
03/04/2009 05/05/2009 Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Εμμ. Παπά- Δαφνουδίου 260.000,00 ΜΕΕΠ Α2-2η ΥΔΡήΗ/Μ και Α1-1η ΟΔΟ praktiko20090505[1]
05052009[1]
22/12/2008 27/01/2009 Οδοποιϊα στη Θέση Μπατίνα Εμμ. Παπά 25.000,00 Νομαρχ., Α1-1η ΟΔΟ 27012009[1]
17/12/2008 13/01/2009 Μουσείο Καπνού Πεντάπολης 83.000,00 Α1-1η ΟΙΚ 13012009[1]
3/10/2011 08/11/2011 ΚΑΠΗ Νέου Σουλίου 58.000,00 Α1 έως 1η ΟΙΚ praktiko_20111108[1]
2011_kaph_nsouli[1]
2/91/2000 08/10/2009 Ύδρευση Εμμανουήλ Παπά, Δαφνουδίου 200.000,00 ΜΕΕΠ Α1-2η ΥΔΡήΗ/Μ και Α1-1η ΟΔΟ 20091008[1]
20090922[1]
3/40/2000 8/42/2000 Ύδρευση Εμμανουήλ Παπά, Δαφνουδίου 200.000,00 ΜΕΕΠ Α1-2η ΥΔΡήΗ/Μ και Α1-1η ΟΔΟ praktiko20090428[1]
28042009[1]