Διαγωνισμοί Έργων - Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 81115

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/03/2019 Ημερομηνία Διαγωνισμού: 16/04/2019 Τίτλος Έργου: Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 81115 Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 100.000€ Κατηγορ. Πτυχίων: Σχετικά Αρχεία:
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΑ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑΜ ΨΗΦΙΑΚΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΨΗΦΙΑΚΑ
ΤΕΥΔ