Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 09/03/2020 Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς: 17/03/2020 Προμηθευόμενο Είδος: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 48.010,20 Είδος Διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Σχετικά Αρχεία:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΟΓΚΩΔΗ ΚΑΙ ΑΕΚΚ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΕΥΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ