Διαγωνισμοί Έργων - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/09/2019 Ημερομηνία Διαγωνισμού: 08/10/2019 Τίτλος Έργου: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 25000€ Κατηγορ. Πτυχίων: Σχετικά Αρχεία:
ΤΕΥΔ 1
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ
20191004 7530 μη απαίτηση προσκόμισης εγγυητικής