Διαγωνισμοί Έργων - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/03/2020 Ημερομηνία Διαγωνισμού: 09/04/2020 Τίτλος Έργου: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ». Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 1.740.000,00 € Κατηγορ. Πτυχίων: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ Σχετικά Αρχεία:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΗΜΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ