Διαγωνισμοί Έργων - ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/09/2020 Ημερομηνία Διαγωνισμού: 24/09/2020 Τίτλος Έργου: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 40.500,00 Κατηγορ. Πτυχίων: Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης Σχετικά Αρχεία:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΕΥΔ