Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών - Υπηρεσία «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στο Δήμο Εμμ. Παππά».

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/12/2020 Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς: 04/01/2021 Προμηθευόμενο Είδος: Υπηρεσία «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στο Δήμο Εμμ. Παππά». Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 39.680,00 € Είδος Διαγωνισμού: Υπηρεσία "Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Εμμ. Παππά". Σχετικά Αρχεία:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ
20180209-TEYD_v1.0