Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών - Μίσθωση μηχανημάτων έργου για δράσεις πυροπροστασίας

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/07/2020 Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς: 03/08/2020 Προμηθευόμενο Είδος: Μίσθωση μηχανημάτων έργου για δράσεις πυροπροστασίας Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 17.565,84 Είδος Διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Σχετικά Αρχεία:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΛΕΤΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΕΥΔ