Διαγωνισμοί Έργων - ΟΔΟΠΟΙΪΑ 2018

Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/01/2019 Ημερομηνία Διαγωνισμού: 07/02/2019 Τίτλος Έργου: ΟΔΟΠΟΙΪΑ 2018 Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 202.500,00 Κατηγορ. Πτυχίων: Ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός Σχετικά Αρχεία:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΨΗΦΙΑΚΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΗΜΔΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΑ
ΤΕΥΔ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΑ