Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ’ “Ενεργειακή Αναβάθμιση και Επανάχρηση Δημοτικού Σχολείου Πεθελινού Δήμου Εμμανουήλ Παππά”

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/11/2019 Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς: 29/11/2019 Προμηθευόμενο Είδος: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ’ “Ενεργειακή Αναβάθμιση και Επανάχρηση Δημοτικού Σχολείου Πεθελινού Δήμου Εμμανουήλ Παππά” Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 24.800,00 Είδος Διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά Σχετικά Αρχεία:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
080819_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ- ΤΕΣ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ
20180209-TEYD_v1.0
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ