Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών - Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή οχημάτων του Δήμου

Ημερομηνία Ανάρτησης: 03/03/2021 Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς: 11/03/2021 Προμηθευόμενο Είδος: Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή οχημάτων του Δήμου Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 62.730,00 Είδος Διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» Σχετικά Αρχεία:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΕΥΔ