Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 31/12/2019 Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς: 16/01/2020 Προμηθευόμενο Είδος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 160.000,00 Είδος Διαγωνισμού: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Σχετικά Αρχεία:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ