Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών - Προμήθεια Φαρμάκων

Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/12/2019 Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς: 17/12/2019 Προμηθευόμενο Είδος: Προμήθεια Φαρμάκων Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 4.839,42 Είδος Διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά Σχετικά Αρχεία:
ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ