Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών - Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας υπαλλήλων

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/10/2020 Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς: 05/11/2020 Προμηθευόμενο Είδος: Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας υπαλλήλων Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 19.068,84 € Είδος Διαγωνισμού: Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας υπαλλήων Σχετικά Αρχεία:
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΦΕΚ 2208-08.06.2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.docx
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ