Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών - Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την συντήρηση δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης

Ημερομηνία Ανάρτησης: 09/11/2020 Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς: 20/11/2020 Προμηθευόμενο Είδος: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την συντήρηση δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 22.000,00 Είδος Διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» Σχετικά Αρχεία:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ