Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/03/2020 Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς: 18/03/2020 Προμηθευόμενο Είδος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 12.975,98 Είδος Διαγωνισμού: Απευθείας ανάθεση κατόπιν κατάθεσης τεχνικής και οικονομικής προσφοράς Σχετικά Αρχεία:
Πρόσκληση-υποβολής-δικαιολογητικών-απευθείας-1
ΜΕΛΕΤΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ