Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/09/2020 Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς: 22/09/2020 Προμηθευόμενο Είδος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 47.773,21 Είδος Διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» Σχετικά Αρχεία:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΛΕΤΗ
ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΕΥΔ