Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 06/03/2020 Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς: 13/03/2020 Προμηθευόμενο Είδος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 21.985,20 Είδος Διαγωνισμού: Απευθείας ανάθεση Σχετικά Αρχεία:
Πρόσκληση-υποβολής-δικαιολογητικών-απευθείας-1
ΜΕΛΕΤΗ KAΔΩN
ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ