Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών - Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Εμμανουήλ Παππά

Ημερομηνία Ανάρτησης: 03/03/2021 Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς: 29/03/2021 Προμηθευόμενο Είδος: Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Εμμανουήλ Παππά Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 340.000,00 Είδος Διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής Σχετικά Αρχεία:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ
ΣΧΕΔΙΑ