Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Εμμανουήλ Παππά

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/07/2020 Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς: 31/07/2020 Προμηθευόμενο Είδος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Εμμανουήλ Παππά Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 68.175,17 Είδος Διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Σχετικά Αρχεία:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ