Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/06/2020 Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς: 06/07/2020 Προμηθευόμενο Είδος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 65.000,00 Είδος Διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Σχετικά Αρχεία:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
0520 ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 1
TEYD_v1.0
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ