Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών - προμήθειας ανταλλακτικών και την επισκευή οχημάτων

Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/05/2020 Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς: 25/05/2020 Προμηθευόμενο Είδος: προμήθειας ανταλλακτικών και την επισκευή οχημάτων Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 54.208,00 Είδος Διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Σχετικά Αρχεία:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
TEYD