Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 06/03/2020 Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς: 23/03/2020 Προμηθευόμενο Είδος: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 182.459,80 Είδος Διαγωνισμού: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Σχετικά Αρχεία:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΛΕΤΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΕΥΔ