Διαγωνισμοί Έργων

29/11/2016 : Στον κάτωθι πίνακα θα παρουσιάζονται οι Διακηρύξεις, τα Τεύχη Δημοπράτησης, τα πρακτικά των Δημοπρασιών και οι Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν στην Δημοπράτηση Έργων που πρόκειται να εκτελεστούν στην περιοχή του Δήμου. Στην τελευταία στήλη του πίνακα θα υπάρχει διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή τόσο η σχετική Διακήρυξη και τα Τεύχη Δημοπράτησης, όσο και το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού όπως αυτό θα έχει συνταχθεί κατά την ημέρα της Δημοπρασίας αλλά και οι λοιπές Αποφάσεις μέχρι την κατακύρωση του αποτελέσματος. Επιπροσθέτως των υποχρεώσεων ενημέρωσης των διαγωνιζόμενων από την Αναθέτουσα Αρχή (όπως αυτές ορίζονται στον Ν. 4412/2016), η ανάρτηση των ανωτέρω αρχείων θεωρείται ως πρόσθετο αποδεικτικό ενημέρωσης των υποψηφίων για την πορεία δημοπράτησης των έργων έως και το στάδιο κατακύρωσης των Διαγωνισμών.

Ημερομηνία Ανάρτησης Ημερομηνία Διαγωνισμού Τίτλος Έργου Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ) Κατηγορ. Πτυχίων Σχετικά Αρχεία
17/09/2020 30/09/2020 ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 201.000,00 Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ
16/09/2020 24/09/2020 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 40.500,00 Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΕΥΔ
08/09/2020 24/09/2020 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 890.000,00 Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___030920
7a_TEYD_v1.0
ΛΟΙΠΑ_ΤΕΥΧΗ_1
ΛΟΙΠΑ_ΤΕΥΧΗ_2
ΛΟΙΠΑ_ΤΕΥΧΗ_3
01/08/2020 21/08/2020 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Επέκταση ανοιχτού στίβου στις εγκαταστάσεις του ΚΕΘΙΣ Σερρών, τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης, αρδευτικού δικτύου και αγορά εξοπλισμού αγώνων 99.000,00 Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ
ΣΧΕΔΙΑ
30/07/2020 21/08/2020 Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας των Κοινοτήτων έτους 2020 410.500,00 Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
24/03/2020 09/04/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ». 1.740.000,00 € ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΗΜΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
13/03/2020 31/03/2020 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 147.000,00 Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 6ΔΑ6ΩΡΩ-68Ε ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
7a_ΤΕΥΔ_v1.0
Έντυπο_οικονομικής_προσφοράς_em pappas
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΣΧΕΔΙΑ
07/01/2020 20/01/2020 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 600.000,00 Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑΜ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ
ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΟΔΟΥ
ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
16/10/2019 24/10/2019 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ 25.000 Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
16/10/2019 29/10/2019 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙΟΥ 20.000 Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ