Διαγωνισμοί Έργων

29/11/2016 : Στον κάτωθι πίνακα θα παρουσιάζονται οι Διακηρύξεις, τα Τεύχη Δημοπράτησης, τα πρακτικά των Δημοπρασιών και οι Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν στην Δημοπράτηση Έργων που πρόκειται να εκτελεστούν στην περιοχή του Δήμου. Στην τελευταία στήλη του πίνακα θα υπάρχει διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή τόσο η σχετική Διακήρυξη και τα Τεύχη Δημοπράτησης, όσο και το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού όπως αυτό θα έχει συνταχθεί κατά την ημέρα της Δημοπρασίας αλλά και οι λοιπές Αποφάσεις μέχρι την κατακύρωση του αποτελέσματος. Επιπροσθέτως των υποχρεώσεων ενημέρωσης των διαγωνιζόμενων από την Αναθέτουσα Αρχή (όπως αυτές ορίζονται στον Ν. 4412/2016), η ανάρτηση των ανωτέρω αρχείων θεωρείται ως πρόσθετο αποδεικτικό ενημέρωσης των υποψηφίων για την πορεία δημοπράτησης των έργων έως και το στάδιο κατακύρωσης των Διαγωνισμών.

Ημερομηνία Ανάρτησης Ημερομηνία Διαγωνισμού Τίτλος Έργου Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ) Κατηγορ. Πτυχίων Σχετικά Αρχεία
15/05/2010 17/06/2010 Οδοποιϊα στα Τ.Δ. του Δήμου 498.000,00 ΟΔΟ Α2 Αναβάθμιση, 1η έως 3η (εντός Νομού) 08062010[1]
28/04/2010 04/05/2010 Επικαλύψεις και διευθετήσεις χειμάρρων στα Τ.Δ. του Δήμου 44.000,00 Νομαρχιακά ΥΔΡ, ΜΕΕΠ Α1-1η ΥΔΡ praktiko04052010[1]
praktiko04052010[1]
14/12/2009 22/12/2009 Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στα Τ.Δ. του Δήμου 89.000,00 Α1-1η ΟΙΚ & Α1-1η ΟΔΟ praktiko_22122009[1]
22122009[1]
01/10/2009 27/10/2009 Ανακαίνιση κτιρίου Παιδικού Σταθμού Δήμου Εμμανουήλ Παππά στο Χρυσό 90.000,00 Α1-1η ΟΙΚ 27102009[1]
20091027[1]
12/09/2009 5/91/2000 Κατασκευή οστεοφυλακίου στα Νεκροταφεία Χρυσού 80.000,00 Α1-1η ΟΙΚ 20090915[1]
20090915[1]
23/07/2009 18/08/2009 Οδοποιία στα Δ.Δ. του Δήμου 250.700,00 ΜΕΕΠ Α2-2ηΟΔΟ και Α1-1ηΟΙΚ 20090818[1]
20090818[1]
30/06/2009 4/71/2000 Ολοκλήρωση περίφραξης και ζώνης πυρασφάλειας ενεργού ΧΑΔΑ 35.000,00 Νομαρχιακά ΥΔΡ&ΟΔΟ, ΜΕΕΠ Α1-1η ΥΔΡ&ΟΔΟ 20090714[1]
20090714[1]
05/06/2009 07/07/2009 Κατασκευή κρασπέδων και τσιμεντοστρώσεις δρόμων στο Τ.Δ. Τούμπας 60.000,00 Νομαρχιακά ΟΔΟ, ΜΕΕΠ Α1-1η ΟΔΟ 20090707[1]
odo_20090707[1]
05/06/2009 30/06/2009 Αγροτική οδοποιϊα στα Τ.Δ. του Δήμου 28.900,00 Νομαρχιακά ΟΔΟ, ΜΕΕΠ Α1-1η ΟΔΟ 20090630praktiko[1]
odo_20090630[1]
05/06/2009 23/06/2009 Αποχέτευση Πεντάπολης 16.000,00 Νομαρχιακά ΥΔΡ&ΟΔΟ, ΜΕΕΠ Α1-1η ΥΔΡ&ΟΔΟ 20090623praktiko[1]
odo_20090616[1]