ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ , ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 51 ΤΟΥ Ν.1892/1990 ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ) ΤΟΥ Ν.3852/2010 ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΥΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 10.000 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ

30/11/2020