Διαγωνισμοί Μελετών

Στην παρούσα σελίδα θα παρουσιάζονται συνοπτικά οι Προσκλήσεις που εκδίδονται από το Δήμο Εμμανουήλ Παππά για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από Μελετητικά Γραφεία προκειμένου να αναλάβουν την εκπόνηση της αναγραφόμενης Μελέτης. Στην τελευταία στήλη του πίνακα θα υπάρχουν διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή τα σχετικά αρχεία της Διακήρυξης όπως αυτή θα έχει αποσταλεί στις εφημερίδες και στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ για Δημοσίευση καθώς και στοιχεία από το Φάκελο Έργου για τν πληρέστερη ενημέρωση του αναγνώστη. Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (τα στοιχεία επικοινωνίας υπάρχουν στο Link Επικοινωνία της Αρχικής Σελίδας του Site) προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά για τα περιεχόμενα του Φακέλου Έργου, να παραλάβουν τα Θεωρημένα Αναλυτικά Τεύχη της Προκήρυξης και τα έντυπα Οικονομικής Προσφοράς ή να επιλύσουν τυχόν απορίες σχετικές με τον συγκεκριμένο Διαγωνισμό.