Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών

29/11/2016 : Στον κάτωθι πίνακα θα παρουσιάζονται οι Διακηρύξεις, τα Τεύχη Δημοπράτησης, τα πρακτικά των Δημοπρασιών και οι Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν στην Δημοπράτηση Προμήθειας Υλικών που πρόκειται να εκτελεστούν από τον Δήμο. Στην τελευταία στήλη του πίνακα θα υπάρχει διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή τόσο η σχετική Διακήρυξη και τα Τεύχη Δημοπράτησης, όσο και το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού όπως αυτό θα έχει συνταχθεί κατά την ημέρα της Δημοπρασίας αλλά και οι λοιπές Αποφάσεις μέχρι την κατακύρωση του αποτελέσματος. Επιπροσθέτως των υποχρεώσεων ενημέρωσης των διαγωνιζόμενων από την Αναθέτουσα Αρχή (όπως αυτές ορίζονται στον Ν. 4412/2016), η ανάρτηση των ανωτέρω αρχείων θεωρείται ως πρόσθετο αποδεικτικό ενημέρωσης των υποψηφίων για την πορεία δημοπράτησης των Προμηθειών έως και το στάδιο κατακύρωσης των Διαγωνισμών.

Ημερομηνία Ανάρτησης Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς Προμηθευόμενο Είδος Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ) Είδος Διαγωνισμού Σχετικά Αρχεία
15/04/2015 22/04/2015 Προμήθεια Υδραυλικών Ειδών 58.000,00 Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορέςκαι με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά. xitosidera[1]
proypologismosprosforas[1]
proypologismosmeletis[1]
meleti[1]
diakiriksipromithiasydraylikonylikon[1]
18/03/2015 24/03/2015 Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής οδοστρωμάτων ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ - Πρόχειρος με οικονομικότερη προσφορά 20150324_epanaliptikos_odostromata[1]
27/02/2015 06/03/2015 Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού- γραφικής ύλης και υλικών μηχανογράφησης 27.961,30 Πρόχειρος με οικονομικότερη προσφορά 20150306_grafikiyli[1]
11/02/2015 18/02/2015 Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 20.000.00 Πρόχειρος με οικονομικότερη προσφορά 20150218_teyxh_lampthres[1]
11/02/2015 20/02/2015 Διαχείριση Ογκωδών Αποβλήτων και Αποβλήτων από Εκσκαφές Κατασκευές και Κατεδαφίσεις 50.000,00 Πρόχειρος με οικονομικότερη προσφορά 20150220_teyxh_ogkodh[1]
11/02/2015 19/02/2015 Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής οδοστρωμάτων 45.000,00 Πρόχειρος με οικονομικότερη προσφορά 20150219_teyxh_odostr[1]
19/01/2015 22/01/2015 Καθαριότητα γραφείων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων Δήμου 24.600,00 Πρόχειρος με οικονομικότερη προσφορά teyxh[1]
16/12/2014 13/01/2015 ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 18/6/2014 45.000,00 Ανοικτός Δημόσιος με οικονομικότερη προσφορά 20141216diakhrhksh_misthosh_mhxanhmaton[1]
17/10/2014 13/11/2014 Εκμίσθωση Κυλικείου Λυκείου Πεντάπολης - Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές 20141017_kylikio_pentapolhs[1]
02/10/2014 14/11/2014 Προμήθεια καυσίμων κίνησης ,θέρμανσης και λιπαντικών 469.623,16 Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20141002kaysima2015[1]