Προσλήψεις Προσωπικού

Στον κάτωθι πίνακα θα παρουσιάζονται συνοπτικά οι προκηρύξεις που εκδίδονται από το Δήμο Εμμανουήλ Παππά για την κάλυψη θέσεων προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Στην τελευταία στήλη του πίνακα θα υπάρχουν διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή τα σχετικά με την εκάστοτε προκήρυξη αρχεία. Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι καλό θα ήταν είναι να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά ή να επιλύσουν τυχόν απορίες σχετικές με την δημοσιευμένη προκήρυξη. Τα στοιχεία επικοινωνίας του τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας υπάρχουν στο link Επικοινωνία της Αρχικής Σελίδας του Site

Ημερομηνία Ανάρτησης Τελική Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης Κατηγορία Προσωπικού Αριθμός Ατόμων Είδος Σύμβασης Σχετικά Αρχεία
20/03/2019 01/04/2019 Πρόσληψη 4 υδρονομέων άρδευσης 4 άτομα προσλήψεις προσωπικού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2019 ΜΕ ΑΔΑ
29/10/2018 09/11/2018 ΣΟΧ 1/2018 ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 3 άτομα ΠΕ Γυμναστών, 2 άτομα ΠΕ Δασκάλων, 1 άτομο ΥΕ Καθαριότητας Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης parartima_soh_30-3-2017_-_prosthiki_amea_1
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1-2018 για ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1-2018
13/12/2017 // 2 άτομα κατηγορίας ΔΕ Υδραυλικοί ΔΕ Υδραυλικοί ΠΊΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΌΝΤΩΝ
28/06/2017 10/07/2017 2 Υδραυλικοί με 8μηνη σύμβαση 2 Υδραυλικοί Ορισμένου Χρόνου 8μηνης διάρκειας 30-3-2017-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 30-3-2017
64ΘΨΩΡΩ-87Φ ΣΟΧ 2
ΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 2-2017
09/05/2017 19/05/2017 Πρόσληψη 2 πτυχιούχων 2 Ορισμένου Χρόνου 7ΣΟΚΩΡΩ-ΡΘΔ ΣΟΧ 1
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 5 - ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ -ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ -ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ - ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ - ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ -ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ1-2017
02/03/2017 13/03/2017 Πρόσληψη 4 υδρονομέων άρδευσης αρδευτικής περιόδου 2017. 4 Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου (5 μήνες). ΑΝΑΚ.ΓΙΑ ΥΔΡ. ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2017 ΜΕ ΑΔΑ
28/06/2016 08/07/2016 Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου 2 άτομα ΔΕ Υδραυλικών Ορισμένου Χρόνου (8 μήνες) 7Ε5ΚΩΡΩ-Ω52-1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
7390ΩΡΩ-1Η1 ΣΟΧ 1
ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ 3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 1
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
04/04/2016 13/04/2016 Επιστημονικός Συνεργάτης Δημάρχου Εμμανουήλ Παππά 1 Κάλυψη Θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
29/03/2016 05/04/2016 Προσλήψεις Υδρονομέων Άρδευσης 4 Ορισμένου Χρόνου (5 μήνες) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2016 ΜΕ ΑΔΑ
26/02/2016 07/03/2016 Επιστημονικός Συνεργάτης Δημάρχου Εμμανουήλ Παππά 1 Κάλυψη Θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 2016 ΜΕ ΑΔΑ