Διαγωνισμοί Έργων

29/11/2016 : Στον κάτωθι πίνακα θα παρουσιάζονται οι Διακηρύξεις, τα Τεύχη Δημοπράτησης, τα πρακτικά των Δημοπρασιών και οι Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν στην Δημοπράτηση Έργων που πρόκειται να εκτελεστούν στην περιοχή του Δήμου. Στην τελευταία στήλη του πίνακα θα υπάρχει διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή τόσο η σχετική Διακήρυξη και τα Τεύχη Δημοπράτησης, όσο και το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού όπως αυτό θα έχει συνταχθεί κατά την ημέρα της Δημοπρασίας αλλά και οι λοιπές Αποφάσεις μέχρι την κατακύρωση του αποτελέσματος. Επιπροσθέτως των υποχρεώσεων ενημέρωσης των διαγωνιζόμενων από την Αναθέτουσα Αρχή (όπως αυτές ορίζονται στον Ν. 4412/2016), η ανάρτηση των ανωτέρω αρχείων θεωρείται ως πρόσθετο αποδεικτικό ενημέρωσης των υποψηφίων για την πορεία δημοπράτησης των έργων έως και το στάδιο κατακύρωσης των Διαγωνισμών.

Ημερομηνία Ανάρτησης Ημερομηνία Διαγωνισμού Τίτλος Έργου Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ) Κατηγορ. Πτυχίων Σχετικά Αρχεία
07/01/2020 20/01/2020 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 600.000,00 Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑΜ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ
ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΟΔΟΥ
ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
16/10/2019 24/10/2019 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ 25.000 Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
16/10/2019 29/10/2019 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙΟΥ 20.000 Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ
26/09/2019 08/10/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 25000€ ΤΕΥΔ 1
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ
20191004 7530 μη απαίτηση προσκόμισης εγγυητικής
07/05/2019 07/06/2019 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 5.500.000 (Χωρίς ΦΠΑ) Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης (Άρθρο 50 Ν.4412/16) Περίληψη_Διακήρυξης
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
T01 ΕΕΕΣ
Οικονομική_προσφορά
SXEDIA
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 1
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 2
20190605 ΑΠ89 ΟΙΚΕΠ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
22/03/2019 16/04/2019 Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 81115 100.000€ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΑ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑΜ ΨΗΦΙΑΚΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΨΗΦΙΑΚΑ
ΤΕΥΔ
25/01/2019 14/02/2019 Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Ν.Σουλίου 650.000,00€ Ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
7a_ΤΕΥΔ_v1.0
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
6_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 20181107
ΣΧΕΔΙΑ
17/01/2019 07/02/2019 ΟΔΟΠΟΙΪΑ 2018 202.500,00 Ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΨΗΦΙΑΚΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΗΜΔΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΑ
ΤΕΥΔ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΑ
06/09/2018 27/09/2018 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ, ΔΑΦΝΟΥΔΙΟΥ, ΤΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 1.420.000,00 Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής Πρόσβαση-των-ενδιαφερομένων-στα-Τεύχη-Δημοπράτησης-του-Διαγωνισμού
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
21/06/2018 17/07/2018 Αποκατάσταση υγρού στίβου κωπηλατοδρομίου Πεθελινού 150.000,00 Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα Τεύχη Δημοπράτησης του Διαγωνισμού