Διαγωνισμοί Έργων

29/11/2016 : Στον κάτωθι πίνακα θα παρουσιάζονται οι Διακηρύξεις, τα Τεύχη Δημοπράτησης, τα πρακτικά των Δημοπρασιών και οι Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν στην Δημοπράτηση Έργων που πρόκειται να εκτελεστούν στην περιοχή του Δήμου. Στην τελευταία στήλη του πίνακα θα υπάρχει διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή τόσο η σχετική Διακήρυξη και τα Τεύχη Δημοπράτησης, όσο και το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού όπως αυτό θα έχει συνταχθεί κατά την ημέρα της Δημοπρασίας αλλά και οι λοιπές Αποφάσεις μέχρι την κατακύρωση του αποτελέσματος. Επιπροσθέτως των υποχρεώσεων ενημέρωσης των διαγωνιζόμενων από την Αναθέτουσα Αρχή (όπως αυτές ορίζονται στον Ν. 4412/2016), η ανάρτηση των ανωτέρω αρχείων θεωρείται ως πρόσθετο αποδεικτικό ενημέρωσης των υποψηφίων για την πορεία δημοπράτησης των έργων έως και το στάδιο κατακύρωσης των Διαγωνισμών.

Ημερομηνία Ανάρτησης Ημερομηνία Διαγωνισμού Τίτλος Έργου Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ) Κατηγορ. Πτυχίων Σχετικά Αρχεία
22/11/2016 01/12/2016 Διαμόρφωση Ανατολικής Πλατείας Τ.Κ. Εμμανουήλ Παπά (Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές) 12.500 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (Νομαρχιακά και >Α1 ΜΕΕΠ) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν 4412-16 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΠΑ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
28/07/2016 02/08/2016 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 35.000,00 Πρόχειρος Διαγωνισμός ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
18/07/2016 26/07/2016 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 45.000,00 Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Μ Ε Λ Ε Τ Η
04/04/2016 12/04/2016 ΑΝΟΡΥΞΗ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ 33.257.08 (χωρίς ΦΠΑ λόγω αντιστροφής υποχρέωσης ΦΠΑ) Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ενιάιο ποσοστό έκπτωσης. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ Ω26ΡΩΡΩ-ΦΓ5
MΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
04/11/2015 10/11/2015 Επισκευές – συντηρήσεις δημοτικών ακινήτων 44.000,00 α. Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα του Νομού Σερρών για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ β. Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΛΕΤΗ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ
21/10/2015 03/11/2015 Συντήρηση – Επισκευή παλαιού Δημοτικού Σχολείο Τοπικής Κοινότητας Αγίου Πνεύματος 350.000,00 Α2 και άνω για έργα κατ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Α2 και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ
31/08/2015 08/09/2015 Εγκατάσταση Πυρασφάλειας σε Δημοτικό Κτίριο (Παιδικός Σταθμός Δ.Κ.. Σκοπού) 42.000,00 Α1 και άνω για έργα κατ. Η/Μ 20150908_diakhryksh_pyrasfaleias_skopou[1]
20150908_td_pyrasfaleia_skopou%20[1]
20150908_loipaarxeia_pyrasfaleias[1]
05/06/2015 24/06/2015 Αρδευτικό δίκτυο Μονόβρυσης (Α’ φάση) 369.000,00 Α2 έως 2η τάξη εντός νομού για έργα κατ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 έως 1η ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και Α2 έως 2η εντός νομού για Η/Μ ή Α2 έως 2η τάξη εντός νομού για έργα κατ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α2 έως 2η τάξη για Η/Μ 20140624leaderardeytikomonovrysis[1]
sxedia_teyxon_dhmoprathshs[1]
20140624_praktiko_ard_monobryshs_[1]
05/06/2015 23/06/2015 Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας 318.733,27 Α2 έως 3η τάξη (εντός Νομού) για έργα κατ. ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 20150605_diakhryksh_odopoiias[1]
20150605_meleth_odopoiias2[1]
20150605_entypo_oikonomikhs_prosforas[1]
24/12/2013 28/01/2014 Οικιστική αναβάθμιση κεντρικής πλατείας Δ.Κ. Νέου Σουλίου Δήμου Εμμανουήλ Παππά Νομού Σερρών 1.400.000,00 2η ή 2x1η έως 4η τάξη εντός νομού για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ και Α2 ή 2xΑ1 έως 2η τάξη για έργακατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 20140210_21_2014_egkrisi_praktikon[1]
20140114_oikistikhanabathmish_neoysouliou[1]
20140128_praktiko_plateianeousoulioy[1]
topo[1]
orizontiografia[1]