Διαγωνισμοί Έργων

29/11/2016 : Στον κάτωθι πίνακα θα παρουσιάζονται οι Διακηρύξεις, τα Τεύχη Δημοπράτησης, τα πρακτικά των Δημοπρασιών και οι Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν στην Δημοπράτηση Έργων που πρόκειται να εκτελεστούν στην περιοχή του Δήμου. Στην τελευταία στήλη του πίνακα θα υπάρχει διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή τόσο η σχετική Διακήρυξη και τα Τεύχη Δημοπράτησης, όσο και το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού όπως αυτό θα έχει συνταχθεί κατά την ημέρα της Δημοπρασίας αλλά και οι λοιπές Αποφάσεις μέχρι την κατακύρωση του αποτελέσματος. Επιπροσθέτως των υποχρεώσεων ενημέρωσης των διαγωνιζόμενων από την Αναθέτουσα Αρχή (όπως αυτές ορίζονται στον Ν. 4412/2016), η ανάρτηση των ανωτέρω αρχείων θεωρείται ως πρόσθετο αποδεικτικό ενημέρωσης των υποψηφίων για την πορεία δημοπράτησης των έργων έως και το στάδιο κατακύρωσης των Διαγωνισμών.

Ημερομηνία Ανάρτησης Ημερομηνία Διαγωνισμού Τίτλος Έργου Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ) Κατηγορ. Πτυχίων Σχετικά Αρχεία
07/06/2018 10/07/2018 ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ (Α’ ΦΑΣΗ) 3.750.000,00 Δημόσια Διεθνή Ανοικτή Ηλεκτρονική διαδικασία Πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα Τεύχη Δημοπράτησης του Διαγωνισμού
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
10/05/2018 22/05/2018 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ. 70.000,00 € Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΕΥΔ 1
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
20/10/2017 14/11/2017 Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Αγίου Πνεύματος 320.000,00 ΥΔΡ 1η και άνω (ή 2 Α2 σε Κ/Ξ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΜΕΛΕΤΗ 16_2017
20161125-ΤΕΥΔ_v1.0
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 6 Ν 3669-08
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ
Φρεάτιο_Πιεζόθραυσης
Τυπικές_Διατομές
Φρεάτια_αερεξαγωγών_και_εκκένωσης
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
04/10/2017 26/10/2017 Οδοποιία στις Κοινότητες του Δήμου έτους 2017 148.400,00 ΟΔΟ Α2 και άνω (ή Κοινοπραξία 2 Α1) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Τεύχη-Δημοπράτησης
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
11/07/2017 20/07/2017 Ύδρευση- άρδευση- αποχέτευση 54.000,00 € συνοπτικός διαγωνισμός ΓΣΥ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 6 Ν 3669-08
ΕΣΥ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΤΕΥΔ
ΤΠ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
11/07/2017 01/08/2017 Οικοδομικές εργασίες δημοτικών υποδομών 90.000,00 € ανοιχτός διαγωνισμός ΤΠ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΣΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 6 Ν 3669-08
ΕΣΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΕΥΔ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
20/03/2017 04/04/2017 Οδοποιία στις Κοινότητες του Δήμου 185.672,83 ΜΕΕΠ Α2 και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιϊας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
09/12/2016 14/12/2016 Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Βαλτοτοπίου 38.040.00 Απευθείας Ανάθεση κατόπιν Διαπραγμάτευσης 20161209 16918 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ
223_2016 ΑΟΙΚΕΠ Απευθείας Ανάθεση Αξιοποίησης
09/12/2016 14/12/2016 Κατασκευή μεταφορικού αγωγού υδροδότησης Τ.Κ. Βαλτοτοπίου 164.494,18 Απευθείας Ανάθεση κατόπιν Διαπραγμάτευσης 20161209 16919 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΠ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΓΩΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ
224_2016 ΑΟΙΚΕΠ Απευθείας Ανάθεση Αγωγού
22/11/2016 29/11/2016 Επισκευή γέφυρας Νεοχωρίου (Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές) 12.000 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (Νομαρχιακά και >Α1 ΜΕΕΠ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ
ΚΑΓΚΕΛΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) ΓΕΦΥΡΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ