ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΣΩ Μη.Μ.Ε.Δ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020»

Ιούλιος 22, 2020 9:08 πμ Published by Αφήστε σχόλιο

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ4841  Β’/29-12-2017) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ανακοινώνει την πραγματοποίηση δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.). Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή τεχνικών υπάλληλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020», προϋπολογισμού δημοπράτησης 410.500,00 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα, και Φ.Π.Α. 24%)…περισσότερα

20200721 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ

Κατηγορία:

Συντάκτης sakis