ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

12/01/2020

Περισσότερα...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ , ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 51 ΤΟΥ Ν.1892/1990 ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ (ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ) ΤΟΥ Ν.3852/2010 ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΥΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 10.000 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ

18/04/2021

Περισσότερα...

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΥΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 36.500 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (ΚΚΠΠ) ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

18/04/2021

Περισσότερα...

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 36.500 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΠΕΡΟΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΩΝ (ΚΚΠΠ)/ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

18/04/2021

Περισσότερα...

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 36.500 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

18/04/2021

Περισσότερα...

Λειτουργία υπηρεσιών από 03-11-2020 μέχρι 30-11-2020

11/05/2020

Η κατάρτιση πλάνου εργασίας για την λειτουργία του Δήμου με το ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό για αυτοπρόσωπη παροχή εργασίας εκ περιτροπής και την εργασία εξ αποστάσεως όπου αυτό είναι εφικτό…

Περισσότερα...

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΥΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 36.500 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

18/04/2021

Περισσότερα...

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 36.500 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

18/04/2021

Περισσότερα...

ΥΠ’ΆΡΙΘΜ. 438/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

18/04/2021

Περισσότερα...

ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 36.500 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ /ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

18/04/2021

Περισσότερα...