ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.1/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΡΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

01/09/2020

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 714/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.118/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΑΣ

23/09/2020

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 716/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

23/09/2020

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 474/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΜΑΣ

12/11/2019

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 700/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

12/09/2019

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 685/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΑΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

12/04/2019

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 491Α/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΝΕΡΓΑΤΗ

23/09/2020

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 641/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 3Κ/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΟΥ Ν.4354/2015

23/09/2020

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 642/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 3Κ/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΟΥ Ν.4354/2015

23/09/2020

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.643/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 3Κ/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΟΥ Ν.4354/2015

23/09/2020

Περισσότερα...