Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την Αποκομιδή Απορριμμάτων Δ.Ε. Στρυμόνα

Μάρτιος 24, 2020 9:17 πμ Published by Αφήστε σχόλιο

Ο Δήμαρχος Εμμ. Παππά προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, να μας αποστείλει σχετική οικονομική και τεχνική προσφορά μέχρι την Παρασκευή 27-03-2020 και ώρα 10:00:00, κατόπιν θα γίνει η αποσφράγιση αυτών, για την αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Στρυμόνα προϋπολογισμού 12.896,00€ και χρονική διάρκεια δύο μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης εφόσον διαρκεί η έκτακτη ανάγκη…περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΣΤΡΥΜΟΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΣΤΡΟΠΗΣ

Κατηγορία: , , ,

Συντάκτης sakis